1 Inch-Pound to BTU (1 inp to BTU)

Convert 1 Inch-Pound to BTU (inp to BTU) with our conversion calculator and conversion tables. To convert 1 inp to BTU use direct conversion formula below.
1 inp = 0.00010658946132075 BTU.
You also can convert 1 Inch-Pound to other Energy (popular) units.

1 INCH-POUND

=

0.00010658946132075 BTU

Direct conversion formula: 1 Inch-Pound * 9381.7905411 = 1 BTU

Opposite conversion: 1 BTU to Inch-Pound

Check out conversion of 1 inp to most popular energy units:

1 inp to Joules
1 inp to Calories
1 inp to Electron Volt
1 inp to Foot-Pound
1 inp to Erg

Conversion table: Inch-Pound to BTU

INCH-POUND   BTU
1 = 0.00010658946132075
2 = 0.00021317892264151
3 = 0.00031976838396226
4 = 0.00042635784528302
5 = 0.00053294730660377
7 = 0.00074612622924528
8 = 0.00085271569056604
9 = 0.00095930515188679
10 = 0.0010658946132075
BTU   INCH-POUND
1 = 9381.7905411
2 = 18763.5810822
3 = 28145.3716233
4 = 37527.1621644
5 = 46908.9527055
7 = 65672.5337877
8 = 75054.3243288
9 = 84436.1148699
10 = 93817.905411

Nearest numbers for 1 Inch-Pound

INCH-POUND   BTU
1.25 inp = 0.00013323682665094 BTU
2.4 inp = 0.00025581470716981 BTU
3.34 inp = 0.00035600880081132 BTU
4.4 inp = 0.00046899362981132 BTU
5.2 inp = 0.00055426519886792 BTU
5.3 inp = 0.000564924145 BTU
5.85 inp = 0.00062354834872642 BTU
6.5 inp = 0.00069283149858491 BTU
7.75 inp = 0.00082606832523585 BTU
8 inp = 0.00085271569056604 BTU
8.92 inp = 0.00095077799498113 BTU
9.5 inp = 0.0010125998825472 BTU
10 inp = 0.0010658946132075 BTU
13.5 inp = 0.0014389577278302 BTU
15 inp = 0.0015988419198113 BTU
18.75 inp = 0.0019985523997642 BTU
21 inp = 0.0022383786877358 BTU
24 inp = 0.0025581470716981 BTU
28.6 inp = 0.0030484585937736 BTU
36.5 inp = 0.0038905153382075 BTU

Latest conversions Inch-Pound to BTU

INCH-POUND   BTU
6.5 inp = 0.00069283149858491 BTU
22107 inp = 2.3563732214179 BTU
36409 inp = 3.8808156972274 BTU
35704 inp = 3.8056701269962 BTU
21 inp = 0.0022383786877358 BTU
9799 inp = 1.0444701314821 BTU
18600 inp = 1.982563980566 BTU
19800 inp = 2.1104713341509 BTU
22323 inp = 2.3793965450632 BTU
59900 inp = 6.3847087331132 BTU
6075 inp = 0.64753097752358 BTU
98385 inp = 10.486804152042 BTU
9960 inp = 1.0616310347547 BTU
3021 inp = 0.32200676265 BTU
181 inp = 0.019292692499057 BTU
78.6 inp = 0.0083779316598113 BTU
60295 inp = 6.4268115703349 BTU
760 inp = 0.081007990603774 BTU
323 inp = 0.034428396006604 BTU
1439 inp = 0.15338223484057 BTU
44313 inp = 4.7232987995066 BTU
974 inp = 0.10381813532642 BTU
25800 inp = 2.7500081020755 BTU
8625 inp = 0.91933410389151 BTU
5243 inp = 0.55884854570472 BTU
370 inp = 0.039438100688679 BTU
15440 inp = 1.6457412827925 BTU
32659 inp = 3.4811052172745 BTU
39875 inp = 4.2502547701651 BTU
3965 inp = 0.42262721413679 BTU
25589 inp = 2.7275177257368 BTU
58.45 inp = 0.0062301540141981 BTU
2.4 inp = 0.00025581470716981 BTU
8.92 inp = 0.00095077799498113 BTU
52554 inp = 5.6017025502509 BTU
79.9 inp = 0.0085164979595283 BTU
3322 inp = 0.35409019050755 BTU
94 inp = 0.010019409364151 BTU
113560 inp = 12.104299227585 BTU
20875 inp = 2.2250550050708 BTU
8 inp = 0.00085271569056604 BTU
49331 inp = 5.2581647164142 BTU
1825 inp = 0.19452576691038 BTU
16989 inp = 1.8108483583783 BTU
26898 inp = 2.8670433306057 BTU
5485 inp = 0.58464319534434 BTU
28.6 inp = 0.0030484585937736 BTU
44143 inp = 4.7051785910821 BTU
7545 inp = 0.80421748566509 BTU
70005 inp = 7.4617952397594 BTU
20900 inp = 2.2277197416038 BTU
15324 inp = 1.6333769052792 BTU
557.9 inp = 0.059466260470849 BTU
5.3 inp = 0.000564924145 BTU
422.9 inp = 0.045076683192547 BTU
1978 inp = 0.21083395449245 BTU
97 inp = 0.010339177748113 BTU
231.2 inp = 0.024643483457358 BTU
24300 inp = 2.5901239100943 BTU
19995 inp = 2.1312562791085 BTU
5.2 inp = 0.00055426519886792 BTU
33990 inp = 3.6229757902925 BTU
68820 inp = 7.3354867280943 BTU
3071 inp = 0.32733623571604 BTU
1.25 inp = 0.00013323682665094 BTU
49604 inp = 5.2872636393547 BTU
70905 inp = 7.5577257549481 BTU
24 inp = 0.0025581470716981 BTU
165001 inp = 17.587367707386 BTU
926 inp = 0.098701841183019 BTU
52943 inp = 5.6431658507047 BTU
9554 inp = 1.0183557134585 BTU
20000 inp = 2.1317892264151 BTU
1400 inp = 0.14922524584906 BTU
80342 inp = 8.5636105014321 BTU
79.5 inp = 0.008473862175 BTU
15827 inp = 1.6869914043236 BTU
38.71 inp = 0.0041260780477264 BTU
9707 inp = 1.0346639010406 BTU
13.5 inp = 0.0014389577278302 BTU
36.5 inp = 0.0038905153382075 BTU
3789 inp = 0.40386746894434 BTU
137.4 inp = 0.014645391985472 BTU
5.85 inp = 0.00062354834872642 BTU
1677 inp = 0.17875052663491 BTU
2547 inp = 0.27148335798396 BTU
15100 inp = 1.6095008659434 BTU
15023 inp = 1.6012934774217 BTU
57600 inp = 6.1395529720755 BTU
121 inp = 0.012897324819811 BTU
4154 inp = 0.44277262232642 BTU
16408 inp = 1.7489198813509 BTU
54000 inp = 5.7558309113208 BTU
25037 inp = 2.6686803430877 BTU
109.1 inp = 0.011628910230094 BTU
41003 inp = 4.3704876825349 BTU
909 inp = 0.096889820340566 BTU
31350 inp = 3.3415796124057 BTU
12754 inp = 1.3594419896849 BTU
1147 inp = 0.12225811213491 BTU