1 Electron Volt to BTU (1 eV to BTU)

Convert 1 Electron Volt to BTU (eV to BTU) with our conversion calculator and conversion tables. To convert 1 eV to BTU use direct conversion formula below.
1 eV = 1.5094339622642E-22 BTU.
You also can convert 1 Electron Volt to other Energy (popular) units.

1 ELECTRON VOLT

=

1.5094339622642E-22 BTU

Direct conversion formula: 1 Electron Volt * 6.625E+21 = 1 BTU

Opposite conversion: 1 BTU to Electron Volt

Check out conversion of 1 eV to most popular energy units:

1 eV to Joules
1 eV to Calories
1 eV to Foot-Pound
1 eV to Inch-Pound
1 eV to Erg

Conversion table: Electron Volt to BTU

ELECTRON VOLT   BTU
1 = 1.5094339622642E-22
2 = 3.0188679245283E-22
3 = 4.5283018867925E-22
4 = 6.0377358490566E-22
5 = 7.5471698113208E-22
7 = 1.0566037735849E-21
8 = 1.2075471698113E-21
9 = 1.3584905660377E-21
10 = 1.5094339622642E-21
BTU   ELECTRON VOLT
1 = 6.625E+21
2 = 1.325E+22
3 = 1.9875E+22
4 = 2.65E+22
5 = 3.3125E+22
7 = 4.6375E+22
8 = 5.3E+22
9 = 5.9625E+22
10 = 6.625E+22

Nearest numbers for 1 Electron Volt

ELECTRON VOLT   BTU
1.14 eV = 1.7207547169811E-22 BTU
2 eV = 3.0188679245283E-22 BTU
2.14 eV = 3.2301886792453E-22 BTU
2.8 eV = 4.2264150943396E-22 BTU
3.12 eV = 4.7094339622642E-22 BTU
3.56 eV = 5.3735849056604E-22 BTU
4.14 eV = 6.2490566037736E-22 BTU
4.5 eV = 6.7924528301887E-22 BTU
4.5555 eV = 6.8762264150943E-22 BTU
6 eV = 9.0566037735849E-22 BTU
7.14 eV = 1.0777358490566E-21 BTU
7.8 eV = 1.177358490566E-21 BTU
11 eV = 1.6603773584906E-21 BTU
12.9 eV = 1.9471698113208E-21 BTU
13.56 eV = 2.0467924528302E-21 BTU
13.59 eV = 2.051320754717E-21 BTU
19.5 eV = 2.9433962264151E-21 BTU
24 eV = 3.622641509434E-21 BTU
36.7 eV = 5.5396226415094E-21 BTU
83.52 eV = 1.260679245283E-20 BTU

Latest conversions Electron Volt to BTU

ELECTRON VOLT   BTU
36409 eV = 5.4956981132075E-18 BTU
41045 eV = 6.1954716981132E-18 BTU
44465 eV = 6.7116981132075E-18 BTU
144968 eV = 2.1881962264151E-17 BTU
173 eV = 2.611320754717E-20 BTU
15000 eV = 2.2641509433962E-18 BTU
2537 eV = 3.8294339622642E-19 BTU
162290 eV = 2.4496603773585E-17 BTU
14594 eV = 2.2028679245283E-18 BTU
19.5 eV = 2.9433962264151E-21 BTU
12382 eV = 1.8689811320755E-18 BTU
71320 eV = 1.0765283018868E-17 BTU
23063 eV = 3.4812075471698E-18 BTU
1594 eV = 2.4060377358491E-19 BTU
12400 eV = 1.8716981132075E-18 BTU
3105 eV = 4.6867924528302E-19 BTU
7476 eV = 1.1284528301887E-18 BTU
13993 eV = 2.1121509433962E-18 BTU
320 eV = 4.8301886792453E-20 BTU
83.52 eV = 1.260679245283E-20 BTU
100641 eV = 1.5191094339623E-17 BTU
24 eV = 3.622641509434E-21 BTU
7200 eV = 1.0867924528302E-18 BTU
4800 eV = 7.2452830188679E-19 BTU
32890 eV = 4.9645283018868E-18 BTU
72186 eV = 1.0896E-17 BTU
36262 eV = 5.4735094339623E-18 BTU
4.5 eV = 6.7924528301887E-22 BTU
113 eV = 1.7056603773585E-20 BTU
7400000 eV = 1.1169811320755E-15 BTU
2 eV = 3.0188679245283E-22 BTU
54080 eV = 8.1630188679245E-18 BTU
4.5555 eV = 6.8762264150943E-22 BTU
28037 eV = 4.232E-18 BTU
155578 eV = 2.3483471698113E-17 BTU
19683 eV = 2.9710188679245E-18 BTU
1764 eV = 2.662641509434E-19 BTU
36.7 eV = 5.5396226415094E-21 BTU
9980 eV = 1.5064150943396E-18 BTU
129336 eV = 1.952241509434E-17 BTU
981 eV = 1.4807547169811E-19 BTU
16520 eV = 2.4935849056604E-18 BTU
1242 eV = 1.8747169811321E-19 BTU
4259 eV = 6.428679245283E-19 BTU
3502 eV = 5.2860377358491E-19 BTU
67787 eV = 1.0232E-17 BTU
2080 eV = 3.1396226415094E-19 BTU
157358 eV = 2.3752150943396E-17 BTU
9347 eV = 1.4108679245283E-18 BTU
1104 eV = 1.6664150943396E-19 BTU
6555 eV = 9.8943396226415E-19 BTU
19111 eV = 2.884679245283E-18 BTU
241.78 eV = 3.6495094339623E-20 BTU
79665 eV = 1.2024905660377E-17 BTU
1326 eV = 2.0015094339623E-19 BTU
8048 eV = 1.2147924528302E-18 BTU
67600 eV = 1.0203773584906E-17 BTU
20012 eV = 3.020679245283E-18 BTU
155.08 eV = 2.3408301886792E-20 BTU
111400 eV = 1.6815094339623E-17 BTU
508 eV = 7.6679245283019E-20 BTU
88886 eV = 1.3416754716981E-17 BTU
8337 eV = 1.2584150943396E-18 BTU
538 eV = 8.1207547169811E-20 BTU
12613 eV = 1.9038490566038E-18 BTU
9090 eV = 1.3720754716981E-18 BTU
6421 eV = 9.6920754716981E-19 BTU
36569 eV = 5.5198490566038E-18 BTU
22048 eV = 3.328E-18 BTU
46488 eV = 7.0170566037736E-18 BTU
56500 eV = 8.5283018867925E-18 BTU
7492 eV = 1.1308679245283E-18 BTU
2.8 eV = 4.2264150943396E-22 BTU
24604 eV = 3.7138113207547E-18 BTU
2.14 eV = 3.2301886792453E-22 BTU
12.9 eV = 1.9471698113208E-21 BTU
2170 eV = 3.2754716981132E-19 BTU
278.36 eV = 4.2016603773585E-20 BTU
3.12 eV = 4.7094339622642E-22 BTU
31435 eV = 4.7449056603774E-18 BTU
26925 eV = 4.0641509433962E-18 BTU
828 eV = 1.2498113207547E-19 BTU
19883 eV = 3.0012075471698E-18 BTU
11604 eV = 1.7515471698113E-18 BTU
191.89 eV = 2.8964528301887E-20 BTU
13.56 eV = 2.0467924528302E-21 BTU
21415 eV = 3.2324528301887E-18 BTU
325.52 eV = 4.9135094339623E-20 BTU
16310 eV = 2.4618867924528E-18 BTU
5268 eV = 7.9516981132075E-19 BTU
7.8 eV = 1.177358490566E-21 BTU
13.59 eV = 2.051320754717E-21 BTU
49898 eV = 7.5317735849057E-18 BTU
150.08 eV = 2.265358490566E-20 BTU
2300 eV = 3.4716981132075E-19 BTU
150 eV = 2.2641509433962E-20 BTU
100910 eV = 1.5231698113208E-17 BTU
54116 eV = 8.1684528301887E-18 BTU
41291 eV = 6.2326037735849E-18 BTU
90 eV = 1.3584905660377E-20 BTU